↑ Mine tagasi Tähtis

Kooli põhimäärus

Tõstamaa Keskkooli põhimäärus


Tõstamaa Vallavolikogu 28. detsembri 2010 määrus nr 14
Määrus kehtestatakse “Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse” § 66 lõike 2 alusel

1. ÜLDSÄTTED
§ 1. Põhimääruse reguleerimisala
(1) Käesolevas põhimääruses sätestatakse:
1) kooli nimetus;
2) kooli asukoht ja tegutsemiskoht;
3) kooli tegutsemise vorm;
4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded;
5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis (koolis omandatava hariduse liik ja tase, õppekeeled,
koolis toimuva õppe vorm ning koolis tegutsevad hariduslike erivajadustega õpilaste klassid
ja rühmad);
6) koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused ning õppekavavälises
tegevuses osalejate poolt kaasrahastatava õppekavavälise tegevuse puhul kulude katmise
tingimused ja kord;

Tervikteksti leiab siit…