↑ Mine tagasi Meie kool

Hoolekogu

Tõstamaa Keskkooli hoolekogu koosseis


Hoolekogu liikmetele saab saata e-kirju listi: hoolekogu@tostamaa.ee

Hoolekogu protokollid:

 07.06.2018 | 19.02.2018 29.08.201717.05.201703.04.201703.11.201616.06.2016 | 18.11.2015

hoolekogu
H
oolekogu koosolek


 

Tõstamaa Vallavalitsus
MÄÄRUS

Tõstamaa Keskkooli hoolekogu moodustamine ja töökord

Vastu võetud 08.04.2015 nr 3
Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 73 lõike 1 alusel.
§ 1. Kooli hoolekogu mõiste
(1) Tõstamaa Keskkooli (edaspidi kool vastavas käändes) hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle
ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate
organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks
ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
(2) Kooli hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale
ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
§ 2. Hoolekogu ülesanded
Hoolekogu:
1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal
töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb
kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
§ 3. Hoolekogu moodustamise põhimõtted
(1) Hoolekogu on vähemalt 10-liikmeline.
(2) Kooli hoolekogu moodustatakse lähtuvalt järgmistest põhimõtetest:
1) hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli
ja teine gümnaasiumi õpetajaid ning nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad,
õpilaste esindaja, vallavalitsuse esindaja, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad;
2) hoolekogu koosseisu kuuluvate lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide
esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.
§ 4. Hoolekogu liikmete valimise algatamine
Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor.
§ 5. Vallavalitsuse esindaja määramine
Vallavalitsuse esindaja määratakse hoolekogusse vallavalitsuse korraldusega.
§ 6. Pedagoogide esindaja valimine
(1) Õpetajate esindajate valimine toimub õppenõukogu koosolekul.
(2) Hoolekogusse valitakse kaks õpetajate esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine
gümnaasiumi õpetajaid.
(3) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt. Kandidaadid peavad
andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.
(4) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.
(5) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpetajate esindajateks kooli hoolekokku
loetakse enim hääli saanud kandidaadid.
§ 7. Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine
(1) Lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub
lastevanemate koosolekul, mille kutsub kokku kooli juhtkond.
(2) Kooli juhtkond avaldab lastevanemate koosoleku kohta teate vähemalt 10 tööpäeva enne
koosoleku toimumist e-kooli kaudu ja/või kooli veebilehel. Klassijuhatajad teavitavad lastevanemaid
koosoleku toimumisest õpilaste kaudu. Teatesse märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja
päevakord.
(3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate lastevanemate, vilistaste ja kooli toetavate organisatsioonide
esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.
(4) Lastevanemate koosolekut juhatab kooli direktor.
(5) Lastevanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik kooli õpilaste vanemad.
(6) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles lastevanemate koosolekul.
(7) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad lapsevanemad ja vilistlased ja kooli toetavate
organisatsioonide esindajad, kes on andnud eelnevalt nõusoleku kandideerimiseks.
(8) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.
(9) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate
organisatsioonide esindajateks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaadid.
(10) Lastevanemate koosolek ja otsused protokollitakse.
§ 8. Õpilaste esindaja valimine
(1) Õpilaste esindaja valimine toimub õpilasesinduse koosolekul, mille kutsub kokku õpilasesinduse
juht.
(2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õpilasesinduse liikmete poolt. Kandidaadid peavad
andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.
(3) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.
(4) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpilaste esindajateks kooli hoolekokku loetakse
enim hääli saanud kandidaadid.
(5) Õpilasesinduse koosolek ja otsused protokollitakse.
§ 9. Hoolekogu moodustamine
(1) Kooli direktor esitab ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates vallavalitsusele hoolekogu
kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.
(2) Vallavalitsus moodustab kooli direktori poolt esitatud taotluse alusel kooli hoolekogu.
§ 10. Hoolekogu liikmete volituste kestus
(1) Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks.
(2) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu
koosseisu kinnitamiseni.
(3) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.
(4) Hoolekogu liikmete osalusest hoolekogu töös informeeritakse neid valinud subjekte, kes vajadusel
võivad oma esindajad ennetähtaegselt ümber valida.
(5) Muudatused hoolekogu koosseisus kinnitab vallavalitsus.
§ 11. Hoolekogu juhtimine ja töökord
(1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja protokollija. Hoolekogu juhib ja hoolekogu
tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
(2) Hoolekogu töövorm on koosolek.
(3) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.
(4) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
§ 12. Hoolekogu korraline koosolek
(1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees,
vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.
(2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu
liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.
Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega,
kuid mitte hiljem kui neli tööpäeva enne koosoleku toimumist
§ 13. Hoolekogu erakorraline koosolek
(1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul
aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või
vallavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt kolme tööpäeva jooksul ettepaneku
saamisest.
(2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja
hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne
koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos
erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.
§ 14. Koosoleku läbiviimine
(1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevalt
ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul
aseesimees.
(2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates
küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.
(3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma
töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.
(4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.
(5) Hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe, kutsel või loal võivad hoolekogu koosolekust
osa võtta teised isikud.
§ 15. Koosoleku protokoll
(1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija.
(2) Koosoleku protokolli märgitakse:
1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
2) koosoleku toimumise algus- ja lõpuaeg;
3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
6) kinnitatud päevakord;
7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
8) vastuvõetud otsused;
9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja protokollija allkirjad.
(3) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist
hoolekogu liikmetele.
(4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse
vastavalt kooli asjaajamiskorrale ja avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt viiendal tööpäeval pärast
hoolekogu koosoleku toimumist.
§ 16. Hoolekogu otsustusvõime
(1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku
hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.
(2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue
koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.
§ 17. Otsuste vastuvõtmine ja täitmine
(1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu
otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu
esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.
(2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.
(3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul
hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.
§ 18. Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või
infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul
aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse
tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis
tööpäeva.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja
vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.
Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu protokollija. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu
esimees, tema äraolekul aseesimees ja protokollija.
§ 19. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Rõhu
Vallavanem
Eve Sahtel
Vallasekretär